Kategorie

Producenci

Brak producentów

Newsletter

Regulamin Sklepu Internetowego

Definicje:

 1. Sprzedający/AUTOKRAN – Autokran z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, w mieście Łódź (94-102), adres: ul. Nowe Sady 23, NIP 729-010-68-21.
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która składa lub zamierza złożyć zamówienie (w tym również konsument).
 3. Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.autokran.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Produktów od Sprzedającego.
 4. Produkt – części, zawiesia, urządzenia.
 5. Formularz Zamówienia – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może złożyć zamówienie na zakup Produktów.
 6. Newsletter – informacje na temat aktualnego asortymentu Sklepu Internetowego oraz o promocjach przesyłane przez Sprzedającego do Klienta;
 7. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku nie licząc świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej;
 8. Konsultant – przedstawiciel Sprzedawcy uprawniony do kontaktu z Klientami w zakresie wsparcia technicznego oraz obsługi zwrotów i reklamacji.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.


I. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem Sklepu Internetowego jest AUTOKRAN.
 2. Regulamin określa warunki i zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także sposób korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem sklep.autokran.pl
 3. W zakresie korzystania przez Klientów z funkcjonalności Sklepu Internetowego Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów Sklepu Internetowego, którzy zobowiązani są do przestrzegania jego postanowień. Warunki realizacji konkretnej umowy sprzedaży Produktów określa wersja Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Informacje o Produktach, w tym również o ich cenach, podane na stronie internetowej Sklepu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie sprzedawane Produkty na sklepie internetowym są Nowe i nieużywane za wyjątkiem tych Produktów, które są oznaczone jako Używane.
 7. Zamówienie może zostać skutecznie złożone wyłącznie pod warunkiem podania przez Klienta dokładnych i prawdziwych danych adresowych, o ile ich podanie będzie niezbędne do realizacji Zamówienia oraz wskazanie numeru telefonu oraz adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem.


II. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedający nie ma obowiązku zrealizowania Zamówienia w przypadku podania przez Klienta w Formularzu Zamówienia informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych.
 2. Klient nie może:
  1. korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób powodujący zakłócenia w jego funkcjonowaniu, w szczególności używając szkodliwego oprogramowania.
  2. podejmować działań mających na celu bezprawne wejście w posiadanie informacji niejawnych, którymi dysponuje Sprzedający;
  3. korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia Regulaminu, a także z przyjęte w danym zakresie zwyczaje;
  4. korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, naruszając ich dobra osobiste (w tym prawo do prywatności) i inne przysługujące im prawa
 3. Wysłanie zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie na przycisk złożenia zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, z powodu braku wybranego przez Klienta Produktu w magazynie Sprzedającego, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Zapłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać Klientowi doręczony, zostanie zwrócona przez Sprzedającego w terminie 7 Dni Roboczych od dnia poinformowania Klienta o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.


III. Procedura składania zamówień

 1. Zamówienia na Produkty prezentowane na stronie Sklepu Internetowego są składane za pomocą Formularza Zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Zamówienie składa się wybierając zamawiane Produkty, ich liczbę, a także kraj i sposób dostawy oraz sposób płatności. Na Formularzu wyświetli się albo całkowita kwota, którą Klient musi zapłacić za zamawiane Produkty i ich przesłanie do kraju docelowego w wybranej przez Klienta walucie albo kwota ceny i kosztów dostawy wraz z informacją umieszczoną w linku pod wyświetloną ceną o tym, że za uiszczenie podatków i opłat celnych zgodnie z przepisami kraju dostawy odpowiedzialny jest Klient. By złożyć zamówienie Klient zatwierdza wybrane parametry transakcji i podaje w kolejnych krokach wszystkie wymagane dane oraz postępuje zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 4. Wysłanie zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie na przycisk złożenia zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji na wskazany przez niego adres poczty e-mail (o ile zamówione Produkty są dostępne w magazynie Sprzedającego i nie zachodzą szczególne przyczyny uniemożliwiające realizację zamówienia), które jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego oferty. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.
 6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o cofnięciu oferty powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dicepl.us


IV. Warunki płatności. Ceny.

 1. Ceny Produktów wyświetlane na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w jednej z walut, w których Sklep realizuje płatności, tj. w dolarach amerykańskich, euro, funtach szterlingach oraz złotych polskich;
  2. zawierają podatki i opłaty celne, z zastrzeżeniem lit. c) i d) poniżej;
  3. dla krajów spoza Unii Europejskiej nie zawierają podatku VAT oraz ewentualnie innych podatków i opłat, w tym w szczególności opłat celnych, które, jeśli są wymagane, muszą zostać przez Klienta odrębnie zapłacone, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami;
  4. każdorazowo klient będzie informowany o tym czy wyświetlona cena zawiera podatki i opłaty celne (pojawia się informacja albo o tym, że w cenę wliczono cło i podatek należny w kraju dostawy albo że za uiszczenie podatków i opłat celnych, zgodnie z przepisami kraju dostawy, jeżeli są należne, odpowiedzialny jest Klient);
  5. nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Klient może wybrać jeden z udostępnionych w Sklepie Internetowym sposobów dokonania płatności za zakupione Produkty:
  1. przelewem – jeżeli Klient posiada rachunek bankowy w banku posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. za pobraniem – jeżeli wartość Zamówienia nie przekroczy 1000 zł
 3. Ceny Produktów mogą być zmieniane przez Sprzedającego. Sprzedający może również organizować akcje promocyjne i wyprzedaże Produktów ze stanów magazynowych. Zmiany te nie będą mieć wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wprowadzenia tych zmian.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


V. Realizacja zamówień.

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli Klient wybrał jako walutę zapłaty złote polskie (PLN) dostawa będzie realizowana wyłącznie na adres zlokalizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00 czasu GMT+1, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż pierwszego kolejnego Dnia Roboczego.
 4. Przewidywany czas realizacji przesyłki będzie się każdorazowo wyświetlał po wybraniu przez Klienta opcji dostawy i jest uzależniony między innymi od:
  1. wybranego przez Klienta sposobu płatności – po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedającego, wybrania płatności za pobraniem;
  2. dostępności wybranych przez Klienta Produktów w magazynie Sprzedającego;
 5. Koszt dostawy Produktu obciąża Klienta i jest doliczany do ceny za wybrany Produkt.
 6. Produkty są dostarczone pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub otrzymany przez Sprzedawcę w ramach realizacji procesu płatności.
 7. Zaleca się by Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, doręczaną za pośrednictwem firmy kurierskiej, sprawdził stan przesyłki. W przypadku gdy opakowanie jest zniszczone lub naruszone zaleca się, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją rekomendujemy przesłanie do Sprzedającego.
 8. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 15 Dni Roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklep.autokran.pl. Kwota wpłacona przez Klienta na poczet realizacji umowy zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 9. Do każdej transakcji wystawiany jest dowód zakupu (faktura w formie elektronicznej wysyłana na podany w zamówienia adres email). Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej, w postaci pliku PDF wysyłanych Klientowi pocztą elektroniczną po wysłaniu przesyłki z zamówionymi Produktami.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub przesłanie do Sprzedającego oświadczenia drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklep.autokran.pl, w terminie 14 (słownie czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej Produkty. Następnie Klient ma 14 dni na odesłanie Produktów do Sprzedającego wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży. Rekomendujemy by odesłanie Produktów nastąpiło na adres wskazany przez Konsultanta w mailu potwierdzającym otrzymanie przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu,. Zwracane przez Klienta Produkty powinny zostać opakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniami w trakcie transportu. O ile będzie to możliwe Produkty powinny być opakowane w oryginalne opakowanie.
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Produktów kupionych w Sklepie Internetowym, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Oznacza to, że oświadczenie o odstąpieniu nie będzie uznane za skuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Produkt posiada uszkodzenia, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 3. Zwrot kwoty uiszczonej przez Klienta na rzecz Sprzedawcy tytułem realizacji złożonego zamówienia, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w taki sam sposób, w jaki Klient uiścił zapłatę za zamówione Produkty (uznanie rachunku bankowego Klienta – w przypadku płatności przelewem oraz za pobraniem).
 4. Koszt opakowania i odesłania zwracanego Produktu obciąża Klienta.

 

VII. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność Produktu z umową, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu w związku z niezgodnością Produktu z umową na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Klient zawiadamia o tym Sprzedawcę. Zawiadomienie powinno zostać dokonane w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Produktu z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia odebrania przez niego Produktu.
 4. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących w związku z niezgodnością Produktu z umową rekomendujemy by Klient, oprócz zawiadomienia Sprzedawcy zgodnie z ust. 3 powyżej, skontaktował się drogą elektroniczną z Konsultantem korzystając z formularza dostępnego na stronie sklep.autokran.pl, ewentualnie przesłał zdjęcia Produktu obrazujące niezgodność wraz z jej szczegółowym opisem i postępował zgodnie z udzielanymi przez Konsultanta instrukcjami. W takim wypadku Sprzedawca może wykona
 5. W sposób zdalny czynności sprawdzające Produktu, celem weryfikacji czy niezgodność faktycznie występuje i ewentualnie przywrócić Produktu do stanu zgodnego z umową.
 6. W przypadku stwierdzenia, że reklamacja jest zasadna i brak możliwości przywrócenia Produktu do stanu zgodnego z umową, Sprzedawca wymieni Produkt na wolny od wad. Sprzedający pokryje koszty zwrotu Produktu wyłącznie jeśli o konieczności zwrotu Produktów zdecyduje Konsultant; w przeciwnym wypadku Kupujący jest zwolniony z obowiązku zwrotu Produktu.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania od Klienta zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta drogą elektroniczną.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego Produktu na inny lub, jeżeli nie ma możliwości wymiany, zwrot zapłaconej ceny na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 7 Dni Roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji.


VIII. Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient może zaprenumerować Newsletter Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sprzedawcę informacji handlowej drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, klikając w link znajdujący się w mailu z Newsletterem lub skontaktować się z Konsultantem.

IX. Dane osobowe

 1. Klient składając zamówienie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym ich podanie jest niezbędne do złożenia zamówienia i jego realizacji.
 2. Administratorem danych osobowych jest AUTOKRAN z siedzibą w Łodzi (94-102), adres: ul. Nowe Sady 23.
 3. Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych firmie zewnętrznej.
 4. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych podmiotowi, o którym mowa mowa w ust. 3 powyżej. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu złożenia zamówienia.
 5. Sprzedający zbiera tylko te dane osobowe Klienta, które są niezbędne do należytego wykonania umowy sprzedaży, tj. w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.
 6. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży.
 7. Zgoda, o której mowa w ust. 4 powyżej, obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie kurierskiej i operatorom pocztowym w celu doręczenia zamówionych Produktów oraz podanie danych do serwisu pośredniczącego w dokonaniu autoryzacji płatności i przetwarzanie tych danych w celu realizacji procesu płatności, na zasadach określonych w regulaminie korzystania z usług tego serwisu.
 8. Klient potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w Formularzu Zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia.
 9. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celach marketingowych jedynie za ich zgodą wyrażoną w trakcie procedury potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Sklepu Internetowego oraz zakresu udzielonej zgody danych Klientów jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Sprzedający zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 13. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego lub podmiot, któremu Sprzedający powierzył przetwarzanie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 14. Skorzystanie z prawa żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Klienta z bazy danych Klientów Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.
 15. W przypadku otrzymania przez Sprzedającego żądania usunięcia danych Klienta z bazy danych Klientów Sklepu Internetowego dane zostaną usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż do momentu doręczenia Klientowi kupionych Produktów i zrealizowania procesu płatności.


X. Prawo autorskie

 1. Strona internetowa Sklepu, dostępna pod adresem sklep.autokran.pl oraz wszelkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowym chronione są prawem autorskim. Sprzedający udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania ze strony Sklepu Internetowego wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631).
 2. Na podstawie licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Klient ma prawo do korzystania ze Sklepu Internetowego wyłącznie w zakresie niezbędnym do składania i realizacji zamówień. Licencja obejmuje korzystanie ze strony internetowej Sklepu na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie strony Sklepu Internetowego i korzystanie z jej funkcjonalności na dowolnej liczbie komputerów/urządzeń mobilnych Użytkownika.
 3. Klient nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w wyglądzie i funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu, obserwować, badać i testować jej funkcjonowania, z wyjątkiem obserwacji, badania i testowania w ramach normalnego korzystania, zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy (w szczególności dekompilować i deasemblować), w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), wytwarzać i wprowadzać do obrotu stron internetowych o istotnie podobnej formie i treści.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu zostanie z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa uznane za nieważne bądź nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu nie dotyczą transakcji zawartych przed ich wprowadzeniem oraz nie wpływają na prawa nabyte Klientów.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedający nie ponosi, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które posłużyły się danymi Klienta.
 6. Zawiadomienia i doręczenia dokonywane na adresy podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia uważa się za skuteczne.
 7. W razie wątpliwości Klient może kontaktować się ze Sprzedającym drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklep.autokran.pl.
 8. Do umów zawartych poprzez Sklep Internetowy stosuje się przepisy prawa polskiego. Spory z przedsiębiorcami rozpatrywane będą przez sąd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2014 r.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

AUTOKRAN
ul. Nowe Sady 23
94-102 Łódź

tel. 42 689 82 36 ( godz. 7 - 16 )

kom. 792 02 02 66 ( godz. 7 - 16 )
email: sklep@autokran.pl

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie